Alimenty dla dziecka i jego matki

Rodzice mają ustawowy, prawny obowiązek zapewnić swoim dzieciom środki utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Błędem jest rozumowanie, że alimenty płaci się na dziecko tylko do ukończenia przez niego 18-go roku życia lub 26-go roku życia, jeśli dziecko się uczy. Kiedy alimenty należą się na dziecko i w jakich sytuacjach matka pozostająca z dzieckiem może również domagać się alimentów na jej rzecz, od byłego męża?

Definicja balkonu jako pomieszczenia pomocniczego lokalu w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej

W sprawach związanych z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej, spotykam się z sytuacjami, w których zarządca Wspólnotą Mieszkaniową ma wątpliwości czy kwestie związane z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez odpadające z cokołów balkonu płytki bądź z przeprowadzeniem remontu lub konserwacji balkonu należy traktować jako sprawy dotyczącą nieruchomości wspólnej, czy też należące wyłącznie do właściciela lokalu mieszkalnego. Z uznaniem balkonu za część wspólną lub część składową lokalu wiąże się bowiem przesunięcie ciężaru ponoszenia odpowiedzialności za szkody lub kosztów związanych z jego utrzymaniem i użytkowaniem, a także remontami i bieżącą konserwacją.

Balkon lub loggia jako część składowa lokalu w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1992 j.t. dalej – „Ustawa”) nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomością wspólną są więc – oprócz gruntu (który zawsze w całości wchodzi w skład nieruchomości wspólnej) – te części budynku, które stanowią współwłasność wszystkich osób będących właścicielami lokali w tej nieruchomości. Nie są natomiast nieruchomością wspólną lokale stanowiące wyłączną indywidualną własność poszczególnych właścicieli.

Władza rodzicielska małżonków po orzeczeniu rozwodu

Zgodnie z art. 58 KRiO, orzekając rozwód sąd decyduje o sposobie wykonywania przez małżonków władzy rodzicielskiej nad ich wspólnymi, małoletnimi dziećmi. W wyroku rozwodowym sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, przyznać sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, a drugiemu ograniczyć jak również ograniczyć, zawiesić lub pozbawić władzy rodzicielskiej oboje małżonków lub jednego z nich.

Podział majątku małżonków na skutek orzeczenia rozwodu

Orzeczenie rozwodu niesie za sobą szereg skutków prawnych. Bodaj najistotniejszym z nich jest zmiana sytuacji prawnej w sferze majątkowej każdego z małżonków. Z chwilą rozwiązania małżeństwa przez rozwód ustaje bowiem między małżonkami tzw. wspólność ustawowa małżeńska (art. 21 KRiO). Wspólność ustawowa małżeńska to innymi słowy wspólny majątek małżonków, w skład którego wchodzą przedmioty nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31 KRiO). Wspólność ta powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej lub małżonkowie odmiennie uregulują swoje stosunki majątkowe np. ustanawiając rozdzielność majątkową). Z chwilą rozwiązania małżeństwa przez rozwód, powstaje więc wówczas konieczność podziału majątku zgromadzonego przez małżonków w czasie trwania ich małżeństwa.

Negatywne przesłanki rozwodu, czyli kiedy, mimo rozpadu pożycia małżeńskiego sąd odmówi orzeczenia rozwodu

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO)1, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W niektórych przypadkach jednak, mimo zaistnienia tej przesłanki, sąd nie orzeknie rozwodu. Przypadki te wskazane zostały w art. 56 § 2 i § 3 KRiO i stanowią tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Wystąpienie choć jednej z nich skutkuje oddaleniem pozwu rozwodowego i utrzymaniem małżeństwa.

Powstanie i forma prawna wspólnoty mieszkaniowej w orzecznictwie sądowym

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej następuje z mocy prawa, z chwilą wyodrębnienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu. Ustawodawca nie zawarł jednak w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.), zwanej dalej – „Ustawą” definicji legalnej wspólnoty mieszkaniowej. Momentem powstania wspólnoty nie jest dokonanie żadnej czynności prawnej związanej z zawarciem stosownej umowy w przedmiocie zawiązania takiej wspólnoty, ani dokonanie wpisu do właściwego rejestru, gdyż takich obowiązków Ustawa nie przewiduje. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia i przeniesienia własności pierwszego samodzielnego lokalu w konkretnej nieruchomości, bez względu czy jest to lokal mieszkalny, czy użytkowy.

Podstawa prawna orzeczenia rozwodu przez sąd

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód stanowi dopuszczalne przez system prawny odstępstwo od zasady trwałości związku małżeńskiego zawieranego na całe życie1. Do rozwiązania małżeństwa nie wystarczy jednak wola jednego, czy nawet zgodna wola obojga małżonków. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO), sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Wina jako ujemna ocena moralna małżonka w postępowaniu o rozwód

Decyzja o rozwodzie dla każdego małżonków jest momentem trudnym, jednak nieuniknionym w przypadku gdy małżonkowie nie widzą szansy na naprawę swojego małżeństwa. Nie rzadko zdarza się, że nieporozumienia między małżonkami wynikają z winy obojga. Jednakże nie oznacza to, że sąd nie może uznać, iż wyłącznie winny rozpadu jest tylko jeden z małżonków.

Błąd medyczny – rys ogólny i definicja

Szeroki dostęp do świadczeń medycznych spowodował, że pacjenci pozyskali nie tylko świadomość swoich praw, ale również znaczny zasób wiedzy medycznej zdobytej za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu.