Polityka prywatności

„JURYSTA” Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności prawnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami.

Działania Kancelarii podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f, oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).

Szczegółowy zakres obowiązków Kancelarii definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166, z 2023 r. poz. 1860).

Kancelaria może przekazywać Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, innym organom wymiaru sprawiedliwości) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe może otrzymywać również podmiot o firmie eFKa Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Goździejewskich, z którym Kancelaria związana jest umową o świadczenie usług księgowych.

Kancelaria ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres nie krótszy niż okresy biegnące w postępowaniach, o których mowa w art. 5c ustawy o radcach prawnych, w związku z którymi dane te zostały zgromadzone.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Kancelarię w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania powierzonych czynności. Odmowa przekazania tych informacji Kancelarii uniemożliwia przeprowadzenie czynności przez radcę prawnego z zakresu pomocy prawnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy o radcach prawnych.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Kancelarii, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@prawnik-kozakiewicz.pl.

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Kancelarii, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.