Wspólnoty mieszkaniowe

Kompleksowo obsługujemy

Wspólnoty mieszkaniowe

Powstanie wspólnot mieszkaniowych w ostatnich latach przybiera powszechnego rozmiaru – czy to w wyniku budowy nowych budynków i sprzedaży poszczególnych lokali, wykupu lokali od innych podmiotów, czy to w wyniku przekształcania spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. 

Wciąż jednak złożoność spraw i problemów, z jakimi stykają się, na co dzień wspólnoty mieszkaniowe na etapach ich tworzenia oraz funkcjonowania, wymagają gruntownej znajomości tej tematyki oraz kompleksowej znajomości przepisów prawa z zakresu własności lokali.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych jak również występuje w indywidualnych, konkretnych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem wspólnot.

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, oferujemy obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Usługi prawne dla wspólnot mieszkaniowych:

  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, których stroną jest wspólnota mieszkaniowa;
  • opracowywanie oraz opiniowanie projektów uchwał, regulaminów i statutów wspólnoty mieszkaniowej;
  • windykacja należności od dłużników wspólnoty mieszkaniowej (postępowanie przedsądowe, sądowe dochodzenie należności, postępowanie egzekucyjne);
  • dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;
  • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych oraz monitorowanie ich etapów;
  • stałe i doraźne doradztwo prawne dotyczące spraw wspólnoty mieszkaniowej.

W ramach usługi obsługa wspólnot mieszkaniowych Klient otrzymuje okresowe zestawienie spraw prowadzonych przez Kancelarię, obejmujące wszystkie zdarzenia związane z czynnościami wykonywanymi w ramach zlecenia.

Kancelaria prawna - Temida

Kompleksowa pomoc prawna dla wspólnot mieszkaniowych.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla wspólnot mieszkaniowych. Występujemy w indywidualnych, konkretnych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem wspólnot.