Odszkodowania

Skuteczne

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną osób poszkodowanych w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody na terenie m. st. Warszawa i okolic.

Występujemy w imieniu poszkodowanych przed ubezpieczycielami w sprawach dotyczących likwidacji szkód. Pomagamy w bieżącej likwidacji szkody, jak również w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości.

Oprócz godnego odszkodowania i zadośćuczynienia występujemy o świadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przyszłość, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne.

Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na terenie m. st. Warszawa jak również całego kraju na etapie negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym lub innym podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody.

W przypadku niezadawalającego efektu polubownych działań reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniu sądowym bez udziału innych pośredników.

W postępowaniu sądowym występujemy o ustalenie odpowiedzialności odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mogą powstać w przyszłości, a które mają bezpośredni związek z zaistniałą szkodą.

Pomagamy dochodzić odszkodowań za szkody:

  • osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć poszkodowanego),
  • komunikacyjne (OC, AC, NNW),
  • zdarzenia losowe (złamanie kończyny na chodniku, zalanie mieszkania, itp.),
  • wypadki w gospodarstwach rolnych (prace żniwne, inne prace rolnicze).
Kancelaria prawna - Temida

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Świadczymy profesjonalną obsługę prawną osób poszkodowanych. Mamy doświadczenie w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych od firm. Pomagamy też w sprawach związanych z zaniżeniem lub odmową wypłaty odszkodowania.