Regulamin usługi „Porady on-line”

Postanowienia zawarte w regulaminie stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2020, poz. 344).

§ 1

Warunki ogólne

 1. Usługa „Porady on-line” świadczona jest przez „JURYSTA” Kancelaria Prawna (dalej: „Kancelaria”) z siedzibą w Warszawie, ul. 200B lok. 6, 01 – 460 Warszawa.
 2. Usługa „Porady on-line” polega na udzieleniu przez Kancelarię odpowiedzi na zadane pytanie, poprzez wydanie porady prawnej lub opinii prawnej.
 3. Kancelaria przy świadczeniu usługi zapewnia profesjonalną i rzetelną pomoc prawną.
 4. Jeżeli w dalszej części regulaminu mowa jest o poradach prawnych, należy przez to rozumieć również opinie prawne.
 5. Porady prawne ze względu na brak pełnej informacji o stosunkach prawnych, których dotyczą, zawierać mogą jedynie najistotniejsze wskazówki prawne. Opinie prawne dotyczą bardziej pracochłonnych i kompleksowych zagadnień prawnych, z uwzględnieniem stanu prawnego oraz faktycznego.
 6. Kancelaria ma prawo zaproponować Klientowi zmianę zamówienia z trybu porady prawnej na tryb opinii prawnej.
 7. Klient zobowiązuje się udzielić Kancelarii wszystkich informacji, związanych w jakikolwiek sposób z istotą porady prawnej, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Kancelarii z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 8. Wprowadza się zakaz przekazywania przez Klienta informacji, treści o charakterze sprzecznym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Korzystanie z usługi oferowanej przez Kancelarię wymaga posiadania przez Klienta odpowiedniego wyposażenia technicznego umożliwiającego stały dostęp do internetu oraz prawidłowe korzystanie z poczty elektronicznej.
 10. Kancelaria nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie usług w celach niezgodnych z prawem.

§ 2

Zasady świadczenia usług

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zlecenie wykonania usługi następuje poprzez wypełnienie formularza porady prawnej znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii.
 3. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Kancelaria prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania oraz informację o proponowanej formie porady prawnej, koszcie i terminie jej sporządzenia oraz sposobie uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Kancelarii, z zastrzeżeniem ust. 6. Wycena porady prawnej on – line jest bezpłatna.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji przesłanych warunków Kancelarii przez Klienta.
 5. Pytanie powinno w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać problem, którego ma dotyczyć porada prawna. W pytaniu należy przytoczyć wyczerpująco i precyzyjnie wszystkie okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na interpretację przepisów prawa.
 6. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia przekazanego przez Klienta pytania o dodatkowe informacje niezbędne do udzielenia porady prawnej, Kancelaria zwróci się do Klienta o przekazanie brakujących informacji. Wydanie porady prawnej przez Kancelarię uzależnione jest w takim przypadku od przekazania przez Klienta brakujących informacji. Prośba o dodatkowe informacje może być ponawiana ze względu na konieczność uzyskania należytej wiedzy na temat objęty pytaniem, umożliwiającej przygotowanie porady prawnej. W przypadku nieprzekazania brakujących informacji w terminie do 7 dni, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane, jako zamówienie odrębnej porady prawnej.
 8. Porada prawna zostanie przekazana Klientowi pocztą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny.
 9. Porada prawna zostanie przekazana Klientowi po wpłynięciu wynagrodzenia za jej przygotowanie na rachunek bankowy Kancelarii podany na stronie lub w odpowiedzi zwrotnej.
 10. Po zapłacie wynagrodzenia Kancelaria wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT. Klient niniejszym upoważnia Kancelarię do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktur.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient, który ma zastrzeżenia do strony merytorycznej i terminu wykonania porady prawej, może złożyć reklamację.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym), w terminie 7 dni roboczych od otrzymania porady prawnej.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

– oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację,

– określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia,

– datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

 • Reklamację porady prawnej należy przekazać na adres siedziby Kancelarii.
 • Kancelaria udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron może, bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę przed wykonaniem usługi.
 2. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez zawiadomienie drugiej strony; dopuszcza się przesłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Kancelarii.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej Umowy jest „JURYSTA” Kancelaria Prawna, zwana dalej – „Kancelarią”. Kancelaria zapewnia ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. Zleceniodawcy przysługują w związku z tym, uprawnienia wskazane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2020, poz. 344) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, 1615).
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej usługi jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.