SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059        

Wynagrodzenie

 

 Naszym celem jest, aby byli Państwo zadowoleni z usług Kancelarii. Dlatego przed zawarciem umowy analizujemy problem, określając szanse na osiągnięcie zamierzonego celu i konsultujemy z Klientem dalszy sposób postępowania.


Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe (wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką za prowadzenie sprawy lub stawką miesięczną);
  • wynagrodzenie godzinowe, (gdy nie można przewidzieć z góry nakładu pracy i czasu niezbędnego dla rozwiązania zagadnienia). Stawka godzinowa wynosi 230 zł za 1h (do wynagrodzenia doliczyć należy 23 % podatku VAT).
  • wynagrodzenie podstawowe plus premia za „sukces” (tzw. „success fee”, wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana z Klientem).

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 'JURYSTA' Kancelaria Prawna nie zawiera z Klientem umowy, na mocy, której Klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za jej prowadzenie wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku („pactum de guotalitis”).

 

Dopuszczalna jest natomiast taka umowa, w której przewiduje się dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

 

Koszt konsultacji prawnej w Kancelarii wynosi 230 zł za każdą rozpoczętą godzinę (do wynagrodzenia doliczyć należy 23 % podatku VAT). W przypadku konsultacji udzielanej poza siedzibą Kancelarii, uwzględnić należy koszty dojazdu do Klienta lub w inne, ustalone z Klientem, miejsce spotkania.

 

Koszt sporządzenia pisma procesowego (pozew, wniosek, skarga, zażalenie), pisma do organów administracji i sądów administracyjnych wynosi od 100 zł (wynagrodzenie nie zawiera 23 % podatek VAT).

 

Koszt doradztwa prawnego, sporządzenia pisma procesowego lub pisma do organów administracji i sądów administracyjnych uzależniony jest od:

 

  • rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, 
  • wymaganego nakładu pracy, 
  • przewidywanego czasu jej trwania.

Powyższe koszty oraz kwestie wynagrodzenia nie wymienione powyżej są każdorazowo wyjaśniane oraz uzgadniane z Klientem, przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy przez Kancelarię, przy uwzględnieniu minimalnych stawek kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

 

© Copyright "JURYSTA" Kancelaria Prawna
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie serwisu: Dobre-Strony.pl 
Liczba odwiedzin: 190763 

Kancelaria świadczy usługi za zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego oraz gospodarczego.