Kategoria artykułów: Sprawy rozwodowe

Alimenty dla dziecka i jego matki

Rodzice mają ustawowy, prawny obowiązek zapewnić swoim dzieciom środki utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Błędem jest rozumowanie, że alimenty płaci się na dziecko tylko do ukończenia przez niego 18-go roku życia lub 26-go …

Władza rodzicielska małżonków po orzeczeniu rozwodu

Zgodnie z art. 58 KRiO, orzekając rozwód sąd decyduje o sposobie wykonywania przez małżonków władzy rodzicielskiej nad ich wspólnymi, małoletnimi dziećmi. W wyroku rozwodowym sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, przyznać sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, a drugiemu …

Podział majątku małżonków na skutek orzeczenia rozwodu

Orzeczenie rozwodu niesie za sobą szereg skutków prawnych. Bodaj najistotniejszym z nich jest zmiana sytuacji prawnej w sferze majątkowej każdego z małżonków. Z chwilą rozwiązania małżeństwa przez rozwód ustaje bowiem między małżonkami tzw. wspólność ustawowa małżeńska (art. 21 KRiO). Wspólność …

Negatywne przesłanki rozwodu, czyli kiedy, mimo rozpadu pożycia małżeńskiego sąd odmówi orzeczenia rozwodu

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO)1, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W niektórych przypadkach jednak, mimo zaistnienia tej przesłanki, sąd nie orzeknie rozwodu. Przypadki te …

Podstawa prawna orzeczenia rozwodu przez sąd

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód stanowi dopuszczalne przez system prawny odstępstwo od zasady trwałości związku małżeńskiego zawieranego na całe życie1. Do rozwiązania małżeństwa nie wystarczy jednak wola jednego, czy nawet zgodna wola obojga małżonków. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu …

Wina jako ujemna ocena moralna małżonka w postępowaniu o rozwód

Decyzja o rozwodzie dla każdego małżonków jest momentem trudnym, jednak nieuniknionym w przypadku gdy małżonkowie nie widzą szansy na naprawę swojego małżeństwa. Nie rzadko zdarza się, że nieporozumienia między małżonkami wynikają z winy obojga. Jednakże nie oznacza to, że sąd nie …